Rapporter

Støymessige konsekvenser av landinger etter kl. 2300
Last ned rapporten

Støyrapport fra Sintef høsten 2008
Last ned støyrapport fra Sintef høsten 2008(28 MB)

Miljøovervåking
På oppdrag fra Sandefjord Lufthavn AS sammenstiller Bioforsk Jord og miljø resultater fra miljøovervåkingsprogrammet. Fra 2009 dekker rapporten kalenderåret. Før dette dekker rapporten avisningssesongen.

Rapportene kan lastes ned her i PDF-format:
2013 Bioforsk rapport (2,7 MB)
2012 Bioforsk rapport (2,5MB)
2011 Bioforsk rapport (3,5MB)
2010 Bioforsk rapport (2,49MB)
2009 Bioforsk rapport (2,01MB)
2007-08 Bioforsk rapport (4,07MB)
2006-07 Bioforsk rapport (2,54MB)
2006 Bioforsk rapport (3,24MB)

Rovebekken statusrapport
Sandefjord kommune gjennomførte årlige undersøkelser av bunndyr i årene 2006-08. Bioforsk gjennomførte bunndyrundersøkelser i 2011.

Rapportene kan lastes ned her:
2011 Rovebekken bunndyrundersøkelse (4 MB)
2008 Rovebekken miljøtilstand (395 kB)
2007 Rovebekken miljøtilstand (367 kB)
2006 Rovebekken miljøtilstand (384 kB)


Radonmåling
Rapport 2014 (3 MB)

Rapport om miljø og avising
03.11.2005

Aquateam/Jordforsk har på oppdrag fra Sandefjord Lufthavn AS laget en rapport om miljøforhold knyttet til avisingsmidler ved Sandefjord Lufthavn. Rapporten er bygd opp omkring en teoretisk situasjon kalt en ”worst case” beskrivelse. I denne "worst case" -situasjonen er grøntarealene langs rullebanen islagte, nedbør kommer som regn og det er et maksimalt forbruk av fly- og baneavisingskjemikalier.Dette er en situasjon man ikke forventer skal skje ved normale vær- og avrenningsforhold. Lufthavnen vil like fullt vurdere tiltak for å redusere risikoen ytterligere.

Rapporten peker på at et sammenfall av negative forhold i verste tilfelle vil kunne medfare miljøskade på organismer i Rovebekken. Det pekes videre på tiltak som kan gjøre at en større del av diffust spredd avisingsvæske kan infiltreres i grøntområdene og brytes fullstendig ned i løsmassene på lufthavnen. Sandefjord Lufthavn AS synes det er et interessant forslag, og ønsker så langt det er mulig ut fra sikkerhetsvurderinger å gå videre med slike tiltak. Videre er måleprogrammet for Rovebekken utvidet etter Jordforsk sine anbefalinger.

Rapport oktober 2005