Go to frontpage

Miljø

Miljø

Torp er den første flyplassen i Norden som er sertifisert etter ISO 14001 standarden for miljøstyring.

Miljø TorpÅ være sertifisert i henhold til ISO 14001 standard innebærer at Sandefjord Lufthavn AS har en kontinuerlig prosess for å minimalisere forurensning. ISO 14001 sertifisering innebærer at Sandefjord Lufthavn AS har etablert en systematisk praksis for overvåking og forbedring av det ytre miljø, samt at vi kan dokumentere ansattes kompetanse for hvorledes miljøaspektene skal håndteres på lufthavnen. Vi stiller miljøkrav til oss selv, samt alle våre leverandører og operatører som faller inn under vårt virkefelt.

Miljøsertifikatet ISO 14001 viser at Sandefjord Lufthavn AS har god kontroll på de miljømessige sidene ved våre aktiviteter, og at vi er godt rustet til å møte utfordringer i nåværende og fremtidige miljøaktiviteter.

Miljøstyringsprogram

Alle våre aktiviteter relatert til det ytre miljøet er tuftet på vår miljøpolicy. Her heter det bl.a. at vi skal drive vår forretningsmessige virksomhet slik at den overholder lover, forskrifter, og selvpålagte krav og i minst mulig grad virker belastende på miljøet. Vi skal fokusere på miljøutfordringer relatert til støyskapende aktiviteter og avising av fly. På denne bakgrunn har vi etablert et eget miljøstyringsdokument. Hensikten med et slikt dokument er å beskrive hvordan vi vil gå frem for å etablere og vedlikeholde kravene i henhold til ISO14001. Innholdet i miljøstyringsdokumentet med prosedyrer og instrukser skal vise hvordan alle krav i ISO14001 er ivaretatt.

Miljøstyringssystemets innhold skal etterleves av alle ansatte i Sandefjord Lufthavn AS. Derfor har vi gjennomført seminarer og kurs i den hensikt å gjøre alle godt kjent med innholdet, ansvaret og oppbyggning av dette systemet.

Adm. direktør har det overordnede ansvar for å sørge for at miljøstyringssystemet er kjent, at det er tilgjengelig og etterleves i alle ledd i organisasjonen og hele tiden gjenstand for en kontinuerlig forbedring. Miljøstyringssystemet skal brukes i den hensikt å dokumentere vår miljøpolicy, samt å påvirke miljørettet tankegang og holdninger både internt og eksternt.

Vi vil sette krav til, og søke å påvirke, våre samarbeidspartnere og leverandører slik at de vil vektlegge miljøhensyn ved egen virksomhet. Dette gjelder spesielt for de leverandørene som kan ha direkte eller indirekte påvirkning ovenfor våre driftsbetingelser og miljøprofil.

 

Go to frontpage

TORP-tag