Gå til startsiden

Rapporter

Rapporter

Miljørapporter

Sandefjord Lufthavn AS er sertifisert etter ISO 14001-miljøledelse. Miljøarbeidet omtales i selskapets årsrapport. Det utarbeides årlige rapporter for miljøovervåking og fiskeundersøkelse. Nedenfor finner du lenker til disse, samt andre miljørelaterte rapporter.

Støymessige konsekvenser av landinger etter kl. 2300

Støyrapport fra Sintef

Ørretundersøkelse i Rovebekken ved Torp

Prøvefiske i Rovebekken gjøres hvert år.
Rapportene kan lastes ned her:

Miljøovervåking

På oppdrag fra Sandefjord Lufthavn AS sammenstiller NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi (tidligere Bioforsk Jord og miljø) resultater fra miljøovervåkingsprogrammet. 

Rapportene kan lastes ned her i PDF-format:

Rovebekken statusrapport

Sandefjord kommune gjennomførte årlige undersøkelser av bunndyr i årene 2006-08. Bioforsk gjennomførte bunndyrundersøkelser i 2011.

Rapportene kan lastes ned her:


Radonmåling


Rapport om miljø og avising

03.11.2005

Aquateam/Jordforsk har på oppdrag fra Sandefjord Lufthavn AS laget en rapport om miljøforhold knyttet til avisingsmidler ved Sandefjord Lufthavn. Rapporten er bygd opp omkring en teoretisk situasjon kalt en ”worst case” beskrivelse. I denne "worst case" -situasjonen er grøntarealene langs rullebanen islagte, nedbør kommer som regn og det er et maksimalt forbruk av fly- og baneavisingskjemikalier.Dette er en situasjon man ikke forventer skal skje ved normale vær- og avrenningsforhold. Lufthavnen vil like fullt vurdere tiltak for å redusere risikoen ytterligere.

Rapporten peker på at et sammenfall av negative forhold i verste tilfelle vil kunne medfare miljøskade på organismer i Rovebekken. Det pekes videre på tiltak som kan gjøre at en større del av diffust spredd avisingsvæske kan infiltreres i grøntområdene og brytes fullstendig ned i løsmassene på lufthavnen. Sandefjord Lufthavn AS synes det er et interessant forslag, og ønsker så langt det er mulig ut fra sikkerhetsvurderinger å gå videre med slike tiltak. Videre er måleprogrammet for Rovebekken utvidet etter Jordforsk sine anbefalinger.

Gå til startsiden

torp-tag