Gå til startsiden

Rullebaneprosjekt

Rullebaneprosjekt på TORP

TORP Sandefjord lufthavn utførte i 2017 en omfattende rehabilitering av rullebanen, og må i juni 2018 utføre noe tilleggsarbeider. Her kan du få mer informasjon om arbeidene som skal skje i 2018.

Bakgrunn/årsak for gjennomføring av prosjektet

Under gjennomføring av prosjektet i 2017 oppsto det uventede avvik i lengdehelningen midt på rullebanen. Disse avvikene må rettes opp, og det er disse arbeidene som skal gjennomføre i juni 2018.

Tiltakene

Tiltakene vil i hovedsak bestå av asfalteringsarbeider.

Gjennomføringsmodell - Nattarbeid

SLH har på bakgrunn av sikkerhetsmessige og markedsmessige hensyn valgt en gjennomføringsmodell hvor arbeidet på og i umiddelbar nærhet til rullebanen skal utføres utenom flyplassens åpningstid.

  • SLH vil ikke akseptere forhøyet risiko ved at det gjennomføres anleggsarbeider på rullebanen samtidig som rullebanen er i operativ bruk.
  • SLH ønsker å gjennomføre prosjektet uten at det skal få flyoperative konsekvenser/begrensninger for kundene våre.

Transportveier og riggområde

Det er i prosjektet planlagt å benytte Tassebekkveien, Bredholtveien og veinettet på Torp Øst for inn- og uttransport i flyplassens åpningstid (05:30 – 23:30). Og det er planlagt å benytte Tassebekkveien og utrykningsveien langs innflygingslysene i nord for inn- og uttransport på natten (23:30 – 05:30).

Riggområdet er planlagt å ligge syd på taksebane Yankee. Det vil i tillegg bli benyttet to områder langs utrykningsvei nord for mellomdeponering av masser.

Se Transportveier og Riggområde.

STØYBEREGNINGER OG STØYSONEKART

Norconsult AS er prosjekterende av anlegg (RIA) i prosjektet, og utførte i prosjekteringsfasen overordnede støyberegninger av anleggsarbeidene.

Se Støyberegninger og støysonekart.

Arbeidsperioder

Arbeidene skal utføres i ukene 23, 24, 25 og 26. Alt arbeid på og i umiddelbar nærhet av rullebanen skal foregå på natt, i tidsrommet 23:30 – 05:00. Det er planlagt med arbeid 5 netter per uke, med oppstart natt til mandag. Det vil si at det i utgangspunktet ikke skal foregå arbeider natt til lørdag og natt til søndag, men helgene vil være en tidsmessig buffer dersom det blir forsinkelser i fremdriften, for eksempel på grunn av dårlig vær.
 

Støykilder

Det vil være ulike innsatsmidler i bruk til ulike tider, og det må påregnes generell motorstøy fra diverse transport- og anleggsmaskiner. Størst støygenerering forventes av arbeidsoperasjoner som asfalt-/betongfresing og rilling. Utlegging av asfalt er ikke spesielt støyende. Det er i konkurransegrunnlaget for anleggsentreprisen satt strenge krav til støysvake kjøretøy, maskiner og utstyr. Arbeidene utføres av Marthinsen & Duvholt AS som har bekreftet at de har ny og støysvak maskinpark. I detaljplanlegging av utførelse blir det lagt vekt på arbeids- og utførelsesmetoder som ikke skal medføre unødig støy for naboene.

Se Kommuneoverlegens tillatelse til støyende nattarbeid fra 01.06-30.06.2018.

Antatt varighet på støyepisoder

SLH ønsker å presisere at det i denne omgang ikke vil foregå fjellboring, sprenging, graving og tipp av grusmasser og betongfresing, som ble oppfattet som støyende aktiviteter i 2017. Det vil dog foregå transport av asfaltmasser, asfaltfresing, asfaltutlegging og rilling. Hoveddelen av selve asfalteringsarbeidene vil foregå midt på rullebanen, som er en gunstig plass støymessig sett opp mot antall berørte naboer. SLH vil pålegge entreprenøren å planlegge arbeidene på en måte som gir minst mulig støyulemper for beboerne i nabolaget.

Løpende informasjon om arbeidene

For at våre naboer til enhver tid skal være mest mulig forberedt på arbeidene som skal foregå, vil vi hver fredag legge ut informasjon under Informasjon om fremdrift i høyre sidemeny (på PC) eller nedenfor (på mobil) , om kommende ukes aktiviteter. Informasjonen vil innebære opplysninger om hvilke type arbeider som skal utføres, hvor på området arbeidet vil foregå, og til hvilke tider de forskjellige arbeidene skal utføres.

Det vil i informasjonen fremkomme om det tidvis kan forventes ekstraordinære støyende arbeider, ut over det som er varslet.

Vi ber naboer som måtte oppleve særskilte ulemper i forbindelse med nattarbeidet om å ta kontakt, for å vurdere avbøtende tiltak.

Kontakt i anleggsperioden

Kontaktperson i anleggsperioden er Bygg- og anleggssjef Ronny Stensrud, ronny@torp.no / 95032622.

Gå til startsiden

Flyselskaper