Gå til startsiden

Rullebaneprosjekt

Rullebaneprosjekt på TORP

TORP Sandefjord lufthavn skal gjøre omfattende rehabilitering av rullebanen og her kan du få mer informasjon om rullebaneprosjektet, som iverksettes våren 2017.

Bakgrunn/årsak for gjennomføring av prosjektet

Det er på grunn av rullebanens dårlige beskaffenhet påkrevd med rehabilitering og oppgradering. Samtidig er det i Luftfartstilsynets vedtak om teknisk og operativ godkjenning for lufthavnen anført avvik vedrørende rullebanens beskaffenhet og tverrfall som skal lukkes, med frist innen 1.12.2016. I årsskifte 2015/2016 fikk SLH utsatt fristen til 1.12.2017.

Tiltakene

Tiltakene som skal gjennomføres består av å;

  • legge nytt asfaltdekke på hele rullebanen
  • etablere nye skuldre på hver side av rullebanen
  • bygge ny snuplass for fly i syd-enden av rullebanen
  • bygge nytt overvannssystem langs hele rullebanen
  • bytte ut rullebanebelysning og foranliggende forsyningsanlegg

Gjennomføringsmodell - Nattarbeid

SLH har på bakgrunn av sikkerhetsmessige og markedsmessige hensyn valgt en gjennomføringsmodell hvor arbeidet på og i umiddelbar nærhet til rullebanen skal utføres utenom flyplassens åpningstid.

  • SLH vil ikke akseptere forhøyet risiko ved at det gjennomføres anleggsarbeider på rullebanen samtidig som rullebanen er i operativ bruk.
  • SLH ønsker å gjennomføre prosjektet uten at det skal få flyoperative konsekvenser/begrensninger for kundene våre.

Transportveier og riggområde

Det er i prosjektet planlagt å benytte Tassebekkveien, Bredholtveien og veinettet på Torp Øst for inn- og uttransport i flyplassens åpningstid (05:30 – 23:30). Og det er planlagt å benytte Tassebekkveien og utrykningsveien langs innflygingslysene i nord for inn- og uttransport på natten (23:30 – 05:30).

Riggområdet er planlagt å ligge syd på taksebane Yankee. Det vil i tillegg bli benyttet to områder langs utrykningsvei nord for mellomdeponering av masser.

Se Transportveier og Riggområde.

STØYBEREGNINGER OG STØYSONEKART

Norconsult AS er prosjekterende av anlegg (RIA) i prosjektet, og utførte i prosjekteringsfasen overordnede støyberegninger av anleggsarbeidene. I overgang til utførelsesfasen som startet 1. mars, ble det utarbeidet nye støyberegninger og støysonekart.

Med bistand fra Rambøll Norge AS, gjennomfører SLH støymålinger ved boliger som er mest utsatt for støy. Resultat av målingene oversendes til kommuneoverlegen

Se Støyberegninger og støysonekart.

Arbeidsperioder

Alt arbeid på og i umiddelbar nærhet av rullebanen skal foregå på natt, i tidsrommet 23:30 – 05:00. Det er planlagt med arbeid 5 netter per uke, med oppstart natt til mandag. Det vil si at det i utgangspunktet ikke skal foregå arbeider natt til lørdag og natt til søndag, men helgene vil være en tidsmessig buffer dersom det blir forsinkelser i fremdriften, for eksempel på grunn av dårlig vær.

Støykilder

Det vil være ulike innsatsmidler i bruk til ulike tider, og det må påregnes generell motorstøy fra diverse transport- og anleggsmaskiner. Størst støygenerering forventes av arbeidsoperasjoner som asfalt-/betongfresing, pigging, tromling, skjæring, tipping, banking, graving m.m.

Det er i konkurransegrunnlaget for anleggsentreprisen satt strenge krav til støysvake kjøretøy, maskiner og utstyr. Entreprisen tilfalt Marthinsen & Duvholt AS som har bekreftet at de har ny og støysvak maskinpark.

I detaljplanlegging av utførelse blir det lagt vekt på arbeids- og utførelsesmetoder som ikke skal medføre unødig støy for naboene.

Se Kommuneoverlegens tillatelse til støyende nattarbeid fra 01.03-30.11.2017.

Antatt varighet på støyepisoder

Tidsrom og varighet for de enkelte arbeidsoperasjonene, og dermed støyforholdene for omgivelsene, vil variere med hvor på den ca. 3 km lange rullebanen arbeidet til enhver tid vil foregå.

Det er planlagt å starte arbeidene syd på rullebanen fra 1. mars. Deretter vil arbeidene pågå suksessivt nordover. Det vil med andre ord si at det ikke vil arbeides over hele rullebanen samtidig, og støybelastning for den enkelte nabo vil ikke pågå i hele anleggsperioden fra 1. mars til 30. november.

Løpende informasjon om arbeidene

or at våre naboer til enhver tid skal være mest mulig forberedt på arbeidene som skal foregå, vil vi hver fredag legge ut informasjon under Informasjon om fremdrift i høyre sidemeny (på PC) eller nedenfor (på mobil) , om kommende ukes aktiviteter. Informasjonen vil innebære opplysninger om hvilke type arbeider som skal utføres, hvor på området arbeidet vil foregå, og til hvilke tider de forskjellige arbeidene skal utføres.

Det vil i informasjonen fremkomme om det tidvis kan forventes ekstraordinære støyende arbeider, ut over det som er varslet.

Vi ber naboer som måtte oppleve særskilte ulemper i forbindelse med nattarbeidet om å ta kontakt, for å vurdere avbøtende tiltak.

Kontakt i anleggsperioden

Kontaktperson i anleggsperioden er Bygg- og anleggssjef Ronny Stensrud, ronny@torp.no / 95032622.

Gå til startsiden

Flyselskaper